Trainingen

  • Persoonlijk en inspirerend.

Louweret ontwerpt en verzorgt trainingen en workshops voor regisseurs van processen, interne adviseurs en leidinggevenden. Honderden professionals en managers hebben afgelopen jaren deelgenomen aan onze praktijkgerichte, persoonlijke en inspirerende trainingen. We hechten aan de inbreng van de deelnemers. Zij voeren de regie over de training.


LOUWERET TRAININGEN: INSPIREREND EN PRAKTIJKGERICHT

Onze trainingen zijn inspirerend, praktisch en interactief. Wij dagen deelnemers aan onze trainingen uit om te denken en werken in het hier en nu: wat kun je zelf doen om knelpunten aan te pakken, verbeteringen door te voeren en jouw persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Als deelnemer aan onze trainingen ben je altijd meester over jouw leerproces. Je bepaalt zelf wat je leert.

Meer Informatie

REGISSEREN VAN COMPLEXE PROCESSEN

Deelnemers aan de training verkennen hoe zij processen kunnen ontwerpen en begeleiden voor het aanpakken van wicked problems. Regisseren van complexe processen’ staat in het middelpunt van de belangstelling. Gemeenten zoeken naar nieuwe werkwijzen en instrumenten waarmee zij in een veranderende samenleving een betekenisvolle rol kunnen vervullen. Minder zelf doen, minder sturen en meer samenwerken is de uitdaging. De tijd dat gemeenten in staat waren zelfstandig complexe vraagstukken in de zorg, het onderwijs, de ruimtelijke ordening of de openbare veiligheid op te lossen ligt achter ons. Gemeenten proberen maatschappelijke partners, bedrijven, medeoverheden en burgers samen te brengen in ‘samenwerkingsprocessen’. Louweret verzorg deze training in company en via de VNG Academie.

ONDERNEMERSCHAP IN HET ONDERWIJS

Voor een grote instelling in het speciaal onderwijs hebben we voor 180 professionals een training persoonlijk ondernemerschap verzorgd. Professionals kregen inzicht in verschillende aspecten van ondernemerschap, zoals netwerken, onderhandelen en aanspreken. De training bood veel ruimte voor persoonlijke reflectie en oefening. Verschillende deelnemers hebben de stap naar 'echt' ondernemerschap gezet.

De opdrachtgever van deze casus zegt over de bijdrage van Louweret:

Louweret is erin geslaagd de ambulant begeleiders uit te dagen om met de nieuwe rol aan de slag te gaan. In het programma zat kennisoverdracht over Passend Onderwijs , maar ook trainingsaspecten met acteurs en opdrachten die een directe verbinding maakten met de praktijk. Alle ambulant begeleiders hebben zich vaardigheden eigengemaakt, die een positieve weerslag hebben gehad op hun functioneren. We konden dit onder andere terugzien in de aanvragen die er kwamen voor nieuwe vormen van dienstverlening vanuit de reguliere scholen. Ambulant begeleiders hebben proactief behoeften geconstateerd waar we een passend antwoord op konden geven. Daarbij hebben ze geleerd in een “elevator pitch” om heel kort duidelijk te maken welke organisatie ze vertegenwoordigen en waar die organisatie voor staat.

In de trainingen werd zorgvuldig gekeken naar de verbinding met de organisatie. Alle vragen die tijdens het traject naar voren kwamen, werden verzameld en voorgelegd aan mij als directeur. Zo ontstond er een goede uitwisseling van vragen en antwoorden. Daarnaast speelden teamleiders een belangrijke rol door telkens aan het einde van de training informatie “op te halen” zodat er een goede verbinding was met een vervolg in het dagelijkse werk en coaching daarop.

Ik was heel tevreden over het leerconcept en de gedegen inhoud ervan. We hebben uitstekend samengewerkt en de resultaten van het traject zijn nog steeds merkbaar in de organisatie.